Kredyt obrotowy

  • biuro 1Chcesz zwiększyć zakres działalności firmy?
  • Potrzebujesz kapitału?
  • Skorzystaj z kredytu obrotowego!

Rozwijająca się firma, aby poszerzyć skalę swojej działalności i zwiększyć przychody, a także by powiększyć aktywa obrotowe, takie jak towary, surowce, składniki produkcji, musi zaangażować kapitał. Może on pochodzić ze środków własnych albo z kredytu.

Zapotrzebowanie firmy na kapitał może być finansowane kredytem obrotowym.

W zależności od tego, czy firma potrzebuje kapitału długotermi­nowo (zazwyczaj na 2-3 lata), czy krótkoterminowo (zwykle na okres do 1 2 miesięcy), może zaciągnąć kredyt na czas odpowia­dający okresowi zapotrzebowania na kapitał.

Spłata kredytu obrotowego może następować co miesiąc, co kwar­tał albo na koniec ustalonego z bankiem okresu kredytowania.

Spłaty powinny być dopasowane do cyklu osiągania przez firmę przychodów (na przykład mogą następować po zrealizowaniu kontraktu).

Ponieważ warunki kredytu obrotowego muszą być ściśle dopaso­wane do sytuacji przedsiębiorstwa, jego przyznanie jest poprze­dzone dokładnym poznaniem firmy przez bank.

Kredyt jest uruchamiany na wyodrębniony rachunek bankowy.

W wypadku kredytu obrotowego bank przyjmuje różne zabez­pieczenia. Rodzaj zabezpieczenia zależy od wielkości kredytu oraz od okresu, na jaki jest on przyznawany, a także od określo­nego przez bank poziomu ryzyka. Zabezpieczeniem może być weksel, poręczenie, cesja wierzytelności wynikających z kon­traktów, nieruchomość.

 

Umów się na bezpłatne spotkanie